واحد: دستگاه
قیمت : 348,000 (toman)
قیمت به دلار : 15.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 4,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 5,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 1,045,000 (toman)
قیمت به دلار : 46.7 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 20,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 162,500 (toman)
قیمت به دلار : 7.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 570,000 (toman)
قیمت به دلار : 25.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 27,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 2,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 89.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 1,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 44.6 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 160,000 (toman)
قیمت به دلار : 7.1 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 65,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 2,901.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 71,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,169.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 77,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,437.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 83,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,705.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 89,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,973.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 95,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,241.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 101,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,508.9 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 107,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,776.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 113,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,044.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 119,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,312.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 125,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,580.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 90,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,017.9 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 96,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,285.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 102,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,553.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 108,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,821.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 114,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,089.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 120,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,357.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 126,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,625.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 132,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,892.9 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 138,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 6,160.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 144,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 6,428.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 150,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 6,696.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 115,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,133.9 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 121,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,401.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 127,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,669.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 133,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,937.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 139,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 6,205.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 145,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 6,473.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 151,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 6,741.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 157,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 7,008.9 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 163,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 7,276.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 169,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 7,544.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 175,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 7,812.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 77,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,437.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 84,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,750.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 91,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,062.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 98,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,375.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 105,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,687.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 112,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,000.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1