واحد: دستگاه
قیمت : 348,000 (toman)
قیمت به دلار : 13.4 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 4,800 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 5,500 (toman)
قیمت به دلار : 0.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 1,045,000 (toman)
قیمت به دلار : 40.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 20,000 (toman)
قیمت به دلار : 0.8 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 162,500 (toman)
قیمت به دلار : 6.3 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 570,000 (toman)
قیمت به دلار : 21.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 27,000 (toman)
قیمت به دلار : 1.0 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 2,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 76.9 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 1,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 38.5 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 160,000 (toman)
قیمت به دلار : 6.2 (dollar)
با درجه کیفی عالی
1398/12/11
واحد: دستگاه
قیمت : 65,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 2,500.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 71,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 2,730.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 77,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 2,961.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 83,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,192.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 89,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,423.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 95,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,653.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 101,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,884.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 107,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,115.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 113,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,346.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 119,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,576.9 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 125,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,807.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 90,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,461.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 96,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,692.3 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 102,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,923.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 108,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,153.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 114,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,384.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 120,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,615.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 126,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,846.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 132,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,076.9 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 138,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,307.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 144,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,538.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 150,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,769.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 115,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,423.1 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 121,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,653.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 127,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,884.6 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 133,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,115.4 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 139,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,346.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 145,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,576.9 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 151,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 5,807.7 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 157,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 6,038.5 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 163,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 6,269.2 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 169,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 6,500.0 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 175,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 6,730.8 (dollar)
با درجه کیفی استاندارد
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 77,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 2,961.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 84,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,230.8 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 91,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,500.0 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 98,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 3,769.2 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 105,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,038.5 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1
واحد: دستگاه
قیمت : 112,000,000 (toman)
قیمت به دلار : 4,307.7 (dollar)
با درجه کیفی خوب
1398/12/1