unit: متر مربع
قیمت : 150,000 (toman)
قیمت به دلار : 6 (dollar)
قیمت ها براساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30
unit: متر مربع
قیمت : 300,000 (toman)
قیمت به دلار : 12 (dollar)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30
unit: متر مربع
قیمت : 70,000 (toman)
قیمت به دلار : 3 (dollar)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30
unit: متر مربع
قیمت : 70,000 (toman)
قیمت به دلار : 3 (dollar)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30
unit: متر مربع
قیمت : 100,000 (toman)
قیمت به دلار : 4 (dollar)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30
unit: متر مربع
قیمت : 150,000 (toman)
قیمت به دلار : 6 (dollar)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30
unit: متر طول
قیمت : 40,000 (toman)
قیمت به دلار : 2 (dollar)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30
unit: متر مربع
قیمت : 70,000 (toman)
قیمت به دلار : 3 (dollar)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30
unit: متر مربع
قیمت : 70,000 (toman)
قیمت به دلار : 3 (dollar)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30
unit: متر مربع
قیمت : 250,000 (toman)
قیمت به دلار : 10 (dollar)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
1398/7/30