درباره ما

۱۰ تیر ۱۳۹۸
(رای شما: )
بروز شده در۱۳۹۹/۴/۷

تجربه موفق شرکت کارگشا در راه اندازی سامانه جامع صنعت ساختمان و وجود ظرفیت قابل توجه طراحی و اجرا و تولید در ایران، این شرکت را بر آن داشت تا با توجه به شروع بازسازی گسترده در عراق، نسبت به راه اندازی این سامانه دانش بنیان به زبانهای عربی و کردی و انگلیسی اقدام کند.  ماحصل این پروژه، محصولی به نام سندباد است.

ســندباد در واقــع یــک دایرکتــوری آنلایــن جهــت معرفــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی فعــال در زمینــه طراحــی و اجــرا و تامیــن مصالــح و تجهیــزات در پروژه هــای عمرانــی بــا برندهــای مشــخص اســت، بــا بهــره گیــری از کارشناســان مســلط بــه زبــان هــای فارســی و عربــی وکــوردی و انگلیســی زبــان راه انــدازی شــده تــا بــا پشــتیبانی از کاربــران ســامانه ســندباد، آنهــا را بــا ارائــه خدمــات بیــن المللــی پشــتیبانی کننــد.

شــایان ذکــر اســت کــه ایــن شــرکت بــه عنــوان مالــک برنــد ســندباد، نســبت بــه عقــد یــک تفاهــم نامــه همــکاری بــا اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و عــراق و یــک تفاهــم نامــه بــا ســازمان مدیریــت صنعتــی و یــک تفاهــم نامــه بــا دبیرخانــه توســعه صــادرات ســازمان نظــام مهندســی اقــدام کــرده تــا از اطلاعــات و ارتباطــات ایشــان جهــت معرفــی و توســعه ایــن ســامانه بــه اعضــا اســتفاده نمایــد و اعضــا را از خدمــات آنلایــن ایــن شــرکت بهــره منــد ســازد.

 در فازهای بعدی پروژه، دایرکتوری فعالان حوزه صنعت ساختمان در عراق به این پلتفرم افزوده خواهند شد.

 

 

 

دیدگاه ها

اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…