مطالعات شهرسازی

مطالعات شهر سازی

مطالعات شهری با ادبیاتی ساده مفاهیمی تخصصی را برای خواننده توضیح می دهند که با استفاده از آن ها تا حدودی می توان به ارزیابی سیاست گذاری برنامه ریزی شهری پرداخت.