تاسیسات الکتریکی

طراحی تاسیسات الکتریکی

طراحی تاسیسات الکتریکی شامل بخش های زیادی می باشد،برای مثال طراحی سیستم روشنایی، سیستم صاعقه گیر،طراحی تابلو ها.،طراحی رایزر ها،چاه های ارت و….اصلی ترین بخش های طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان هستند.

یکی از شاخصه های اصلی که در تیم طراحی تاسیسات الکتریکی دیده میشود ، تجربه اجرایی تیم طراحی است که کمک می کند طرح ارایه شده در هنگام اجرا به هیچ مشکلی برخورد نکند و یا در اجرای پروژه، تیم اجرایی به مشکلات رایجی اعم از : عدم هماهنگی در رایزر ها،عدم سینی گذاری مناسب و…. برخورد نکنند که این نشان از تجربه بالا و تخصص تیم طراحی است.