خاکبرداری و پایدارسازی

برداشتن خاک از سطح و عمق زمین برای رسیدن به عمق مورد نظر را گودبرداری می گویند

در گودبرداری های عمیق و نسبتا عمیق، به منظور حفظ جان و مال همسایگان و یا جلوگیری از بروز حوادث ناشی از ریزش گود و یا ترانشه، سازه های موقت جهت مهار و یا تثبیت خاک اجرا می شود که به این فرایند پایدارسازی میگویند