سازه

سازه هر ساختمان را همه با اصطلاح اسکلت ساختمان می شناسند. مهم ترین بخشی که تخصص، دقت و احساس مسئولیت یک مهندس را می طلبد تا به ساکنانش حس ایمنی در برابر زلزله و دیگر اتفاقات طبیعی ببخشد.

سازه های ساختمانی عموماً مجموعه ای از اعضا هستند که وظیفه انتقال بارها را به زمین به عنوان تکیه گاه و جاذب انرژی مطلوب و مورد اعتماد بشر بر عهده دارند.