سفت کاری

 به عملیاتی که در آن کلیه عناصر جداکننده فضاها، نظیر سقف ها، نیم طبقه ها، دیوارها (پیرامونی و داخلی) با احتساب رعایت کلیه بازشوها و مدخل های عبوری همراه با اجرای فریم های نگهدارنده قرار می گیرند در اصطلاح سفت کاری گفته می شود