همایش و سمینار

آکادمی سندباد در جهت مشارکت جویی در مباحث حقیقت یابی، حل مسئله، مشاوره و استفاده از توان علمی مراکز آموزشی و پژوهشی در تعریف و حل مسائل و مشکلات موجود در حوزه صنعت ساختمان، رویداد هایی را در قالب همایش ها و سمینارها طراحی، برنامه ریزی و برگزار می نماید.