کارگاه های آموزشی

آکادمی سندباد جهت افزایش بهره وری در آموزش، دوره های کوتاه مدت را در قالب کارگاه های آموزشی طراحی و برگزار می نماید. محوریت این کارگاه ها در حوزه صنعت ساختمان، خدمات فنی و مهندسی، مدیریت صادرات به کشور های همسایه به خصوص در کشور عراق و زمینه های مرتبط با آن است و به صورت فشرده با توجه به پتانسیل و نیاز مخاطبان طی مدت زمان یک تا دو روز برگزار می شود.