خدمات بیمه

بیمه حمل و نقل کالا بیمه ای است که بموجب آن بیمه گر در مقابل حق بیـمه ای که از بـیمه گذار دریافت میکند متعهد میشود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای " مبداء حمل " به نقطه دیگر "مقصد حمل کالا" ، در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه ، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید. علاوه برآن در بعضی موارد زیان وارده به اشخاص ثالث نیز از طریق این بیمه جبران میشود.