خدمات بازرسی

بازرسی عبارت است از بررسی و کنترل کالا یا ویژگیهای آن که توسط شرکت بازرس و از سوی خریدار انجام می شود. خریداران خیلی اوقات و به دلایل مختلف نمی توانند در مبداء حضور داشته باشند و این امر به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد و حتی اغلب اوقات خریدار قادر به ارزیابی کیفی کالاها نمی باشند. شرکت بازرسی در واقع به عنوان نماینده خریدار وظایف فوق را بر عهده گرفته و این امور را با دریافت کارمزد انجام میدهد.

درابتدا شرکتهای بازرسی فقط به عنوان نماینده خریدار و ایجاد اطمینان از مناسب بودن کیفیت، کمیت و قیمت کالا فعالیت می نمودند. اما در حال حاضر این شرکتها الزامات استاندارد اجباری کالاها را نیز مورد بررسی قرار داده و در واقع بخشی از ماموریت های موسسه استاندارد را که اطمینان از تطابق کالای موضوع تجارت با استانداردهای قابل پذیرش می باشد را نیز انجام می دهند.