خدمات حمل و نقل

حمل و نقل بین المللی کالا عبارت است از جابه جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن.

جابه جایی بین المللی کالاها بر اساس قراردادی صورت می گیرد که به آن قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا گفته می شود. در این قرارداد چگونگی حمل کالا مشخص می شود و در مواردی که مسئولیت حمل بر عهده فروشنده است به وسیله فروشنده و بر اساس شرایط قرارداد فروش، قراردادی با حمل کننده منعقد می شود مبنی بر اینکه کالا را در مقصد مشخصی به خریدار تحویل دهد.