دوره های آموزشی

آکادمی سندباد جهت افزایش بهره وری در آموزش، دوره های بلند مدت را در قالب دوره های آموزشی طراحی و برگزار می نماید. محوریت این دوره ها در حوزه صنعت ساختمان، خدمات فنی و مهندسی، مدیریت صادرات به کشور های همسایه به خصوص در کشور عراق و زمینه های مرتبط با آن است و به صورت بلند مدت با توجه به پتانسیل و نیاز مخاطبان طی مدت زمان یک تا شش ماه برگزار می شود.