خدمات صادرات

صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد و می تواند فواید بسیاری را به همراه داشته باشد. بنابراین در تجارت بین الملل و همچنین در برنامه توسعه اقتصادی شرکت ها و توجه به صادرات از الزامات بوده و جرء یکی از مهم ترین شاخص های رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می باشد