واحد: عدد
قیمت : ۳,۳۴۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۲۸.۶ (دلار)
۳۴۴۳۲۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۵۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۵.۲ (دلار)
۶۷۴۶۵۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۰۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۰.۹ (دلار)
۸۲۸۱۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳,۷۶۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۴۴.۷ (دلار)
۳۸۷۵۸۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۸۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۴.۹ (دلار)
۳۹۹۶۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۵۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹.۸ (دلار)
۲۶۲۶۵۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۱۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۶.۷ (دلار)
۱۲۴۹۳۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۰۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱.۷ (دلار)
۳۱۲۰۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۷ (دلار)
۴۴۲۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۰۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۰.۹ (دلار)
۸۲۸۱۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۷۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۷.۳ (دلار)
۱۰۰۰۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹.۱ (دلار)
۲۴۴۱۱۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳,۰۳۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱۶.۷ (دلار)
۳۱۲۶۰۵۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۶,۳۸۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۳۰.۲ (دلار)
۱۶۸۷۷۵۸۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۷۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۰.۴ (دلار)
۱۶۱۸۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۸۲۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰۸.۶ (دلار)
۲۹۰۷۶۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۷۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۰.۴ (دلار)
۱۶۱۸۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۷۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۰.۴ (دلار)
۱۶۱۸۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۴۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۲.۳ (دلار)
۸۶۶۲۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۲۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸.۸ (دلار)
۲۳۴۸۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۵۰۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹۶.۳ (دلار)
۲۵۸۰۱۵۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۷۹۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۶۱.۴ (دلار)
۷۰۰۰۹۱۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۶۴۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۸۶.۳ (دلار)
۱۳۰۲۲۲۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۱۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۲.۸ (دلار)
۱۱۴۷۴۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۱۰۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۳۴.۹ (دلار)
۶۲۹۱۲۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۸۸۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۸۷.۷ (دلار)
۵۰۲۶۴۰۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۷۴۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۱۳.۲ (دلار)
۱۱۰۶۴۲۶۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۹۱۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷۳.۸ (دلار)
۱۹۷۵۵۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۷.۰ (دلار)
۴۵۵۲۶۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۷۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۰.۴ (دلار)
۱۶۱۸۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۲۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸.۸ (دلار)
۲۳۴۸۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۷۸۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۸.۶ (دلار)
۱۸۳۷۵۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۴۲۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹۳.۴ (دلار)
۲۵۰۰۸۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۶۴۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۸۶.۳ (دلار)
۱۳۰۲۲۲۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۰۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۳.۳ (دلار)
۶۲۴۱۸۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۸۹۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱۱.۲ (دلار)
۲۹۷۸۷۶۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۴۷۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹۵.۳ (دلار)
۲۵۵۳۳۷۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۱۰۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۵۷.۸ (دلار)
۴۲۲۶۰۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۹۱۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷۳.۸ (دلار)
۱۹۷۵۵۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۲۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸.۸ (دلار)
۲۳۴۸۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۷۸۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۸.۶ (دلار)
۱۸۳۷۵۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۷۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۰.۷ (دلار)
۱۶۲۵۳۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۵۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۱.۴ (دلار)
۵۷۳۷۱۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۱۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۶.۷ (دلار)
۱۲۵۰۴۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۷.۰ (دلار)
۴۵۵۲۶۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۷۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۰.۴ (دلار)
۱۶۱۸۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳,۳۹۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۳۰.۷ (دلار)
۳۴۹۸۹۱۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۰۵۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۴۸.۳ (دلار)
۹۳۲۶۶۵۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۰۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۸.۷ (دلار)
۱۰۳۷۲۱۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۵۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۴.۳ (دلار)
۱۱۸۷۵۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱