واحد: متر طول
قیمت : ۲۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۲ (دلار)
۳۹۲۸۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴.۹ (دلار)
۱۳۰۰۰۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴.۹ (دلار)
۱۳۰۰۰۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۰ (دلار)
۱۳۲۱۶۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۰ (دلار)
۱۳۲۱۶۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: متر طول
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶.۷ (دلار)
۱۷۳۲۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸.۹ (دلار)
۲۲۷۲۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷.۶ (دلار)
۱۹۴۸۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷.۶ (دلار)
۱۹۴۸۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: متر طول
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۴.۶ (دلار)
۱۰۹۱۲۰۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۱۳,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹.۵ (دلار)
۲۴۱۷۸۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۳.۴ (دلار)
۳۳۵۲۰۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۰ (دلار)
۳۶۰۴۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: متر
قیمت : ۳۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۷ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمرکعب
قیمت : ۲۵۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱.۲ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمکعب
قیمت : ۲۳۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰.۷ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمکعب
قیمت : ۲۶۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱.۷ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۳,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمکعب
قیمت : ۲۵۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱.۲ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمکعب
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۸ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: قالب
قیمت : ۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: قالب
قیمت : ۱,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: قالب
قیمت : ۱,۳۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: قالب
قیمت : ۹,۲۲۵ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: قالب
قیمت : ۷,۶۸۷ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: قالب
قیمت : ۶,۱۵۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: قالب
قیمت : ۴,۶۱۲ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: قالب
قیمت : ۳,۰۷۵ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: تن
قیمت : ۱۳۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: تن
قیمت : ۱۳۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: تن
قیمت : ۱۵۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱