واحد: متر
قیمت : ۳۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۴ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: تن
قیمت : ۱۳۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸.۵ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: تن
قیمت : ۱۳۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: تن
قیمت : ۱۵۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱