واحد: مترمربع
قیمت : ۱۶۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶.۴ (دلار)
۱۶۶۰۰۰۰
کاشی تبریز
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۳۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۳ (دلار)
۱۳۷۰۰۰۰
کاشی تبریز
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۲۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴.۹ (دلار)
۱۲۷۰۰۰۰
کاشی تبریز
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۸,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۷ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۷ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۷ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۰۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴.۲ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۸ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۶۲,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱,۰۴۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۰.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱