واحد: مترمربع
قیمت : ۱۹,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۲ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۱,۲۷۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۴,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۲ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۰,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۹ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۴ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۷۷,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴.۸ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۹۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶.۲ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۸ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۷ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۹۹,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸.۱ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۹۸,۷۵۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۲.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۵۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۵.۶ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱