واحد: مترمربع
قیمت : ۱۳۳,۸۷۵ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۱ (دلار)
۱۳۳۸۷۵۰
کاشی تبریز
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۲۸,۲۶۵ (تومان)
قیمت به دلار : ۴.۹ (دلار)
۱۲۸۲۶۵۰
کاشی تبریز
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸۳,۰۹۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷.۰ (دلار)
۱۸۳۰۹۰۰
کاشی تبریز
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۹۸,۶۴۵ (تومان)
قیمت به دلار : ۷.۶ (دلار)
۱۹۸۶۴۵۰
کاشی تبریز
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۲۰,۳۶۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴.۶ (دلار)
۱۲۰۳۶۰۰
کاشی تبریز
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۴۲,۲۵۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹.۳ (دلار)
۲۴۲۲۵۰۰
کاشی تبریز
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۵۳,۷۶۵ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۹ (دلار)
۱۵۳۷۶۵۰
کاشی تبریز
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۳۹,۹۹۵ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۴ (دلار)
۱۳۹۹۹۵۰
کاشی تبریز
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۹,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۸ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۱,۲۷۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۴,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۳ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۰,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۲ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۹ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۷۷,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳.۰ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۹۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳.۸ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۷ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۹۹,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳.۸ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۸ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۹۸,۷۵۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷.۶ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۵۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۱.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱