واحد: عدد
قیمت : ۷۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۶.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵۹.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵۳۴.۶ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸۶.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۶۹.۲ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۹ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱