واحد: عدد
قیمت : ۶,۸۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۰۴.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۲.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵۶.۷ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۶۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۳.۹ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۵۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۰.۲ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۴۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۵.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱