واحد: عدد
قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۲,۷۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۵ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۶۶۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۷ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۴,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۶,۳۹۱ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۸ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۰,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۶,۸۶۸ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۰ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۱,۵۹۶ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۲ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۷۸۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰۷.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۶۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۱.۵ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۸۴.۶ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۱۰۰,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۳۴.۶ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۶۶,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۳.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۲.۷ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۸۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۲.۶ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۶.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۸۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۸۶.۵ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۷,۲۱۶,۵۷۶ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۶۲.۲ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴.۰ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۶۵.۴ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۶۲۳.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۳,۱۵۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۲۱.۴ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: متر طول
قیمت : ۳۳۳,۶۸۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۲.۸ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۹۱۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱۱.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: متر طول
قیمت : ۵,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: مترطول
قیمت : ۹,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۴ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترطول
قیمت : ۶,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترطول
قیمت : ۱۳,۵۸۳ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۵ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: متر طول
قیمت : ۹,۲۵۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۴ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: متر طول
قیمت : ۶,۰۵۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۷۸۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۱۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۴ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۲۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۶۵۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: متر طول
قیمت : ۲۸,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: متر طول
قیمت : ۲۸,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: متر طول
قیمت : ۱۸,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۷ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: متر طول
قیمت : ۱۳,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۳ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱