واحد: عدد
قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۲ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۲,۷۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۰ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۵ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۶۶۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۸ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۶ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۴,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۶,۳۹۱ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۰,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۶,۸۶۸ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۲ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۱,۵۹۶ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۴ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۷۸۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۲۴.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۶۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۵.۰ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵۶۲.۵ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۱۰۰,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۷۲.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۶۶,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۸.۷ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۷.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۸۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۶.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۹.۶ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۸۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۱۶.۵ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۷,۲۱۶,۵۷۶ (تومان)
قیمت به دلار : ۷۶۸.۶ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴.۶ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۹۲.۰ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۸۸۳.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۳,۱۵۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۴۰.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۷۸۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۱۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۲۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۶۵۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۷ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۶۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۵۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۵ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۶,۲۱۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۵,۷۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۷ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۳,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱