واحد: متر طول
قیمت : ۹۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۲.۴ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: متر طول
قیمت : ۹۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۰.۲ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: متر طول
قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۷.۰ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: متر طول
قیمت : ۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۲۳.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: متر طول
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸۹.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱