واحد: متر
قیمت : ۳۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۷ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: تن
قیمت : ۱۳۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: تن
قیمت : ۱۳۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: تن
قیمت : ۱۵۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱