واحد: متر
قیمت : ۳۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: تن
قیمت : ۱۳۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۲ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: تن
قیمت : ۱۳۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: تن
قیمت : ۱۵۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱