واحد: مترطول
قیمت : ۳۲,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۶,۳۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۶ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: متر
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۵ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترطول
قیمت : ۱۳,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترطول
قیمت : ۶,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترطول
قیمت : ۱۳,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۴,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱