واحد: متر طول
قیمت : ۵,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: مترطول
قیمت : ۹,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۴ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: مترطول
قیمت : ۶,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: متر طول
قیمت : ۶,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱