واحد: عدد
قیمت : ۷,۶۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۷۵.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۹۹۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۹۹.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۷۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۰۹.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۷۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰۹.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۳۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۷۳.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۳۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۷۳.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۳۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۷۳.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵۳.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵۳.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵۳.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱