واحد: عدد
قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۲.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۹۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۷.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۹۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۶.۳ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۵۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱.۳ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۵۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱.۴ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۸.۸ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۰۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۲.۵ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۸۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۶.۳ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱