واحد: عدد
قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰.۸ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۹۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۵.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۹۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۲.۷ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۵۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹.۷ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۵۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹.۸ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۶.۲ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۰۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۹.۴ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۸۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۲.۶ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱