واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۵۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱۲.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۷۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۲۱.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۴۲.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۰۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۸۱.۷ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۸۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۱۶.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱