واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۵۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹۶.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۷۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰۴.۶ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۲۳.۱ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۰۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۵۶.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۸۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۸۶.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱