واحد: عدد
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۳.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۷,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۸ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹,۷۳۲.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۴ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۶,۲۶۰,۷۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷۲۵.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸,۱۲۳,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸۰۹.۱ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۹,۹۸۶,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸۹۲.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۱,۸۲۳,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹۷۴.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳,۶۸۶,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۰۵۷.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۵,۵۲۳,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۱۳۹.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۷,۳۸۶,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۲۲۲.۶ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۹,۲۴۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۳۰۵.۸ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۹,۷۹۳,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۳۳۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۳,۸۶۷,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۵۱۱.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۷,۹۶۱,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۶۹۴.۷ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۲,۰۳۶,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۸۷۶.۶ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۶,۱۳۰,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۰۵۹.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۰,۲۰۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۲۴۱.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۴,۲۹۹,۳۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۴۲۴.۱ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۸,۳۹۳,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۶۰۶.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۲,۴۶۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۷۸۸.۸ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۶,۵۴۲,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۹۷۰.۷ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۴,۷۳۱,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۳۳۶.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۸,۸۰۵,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۵۱۸.۱ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۲,۸۸۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۷۰۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۳۴۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۱۷.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۲۹۰,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۵۹.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۱۸۸,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۹۹.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۱۳۸,۳۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵۴۱.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۳,۰۳۶,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵۸۲.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۳,۹۶۰,۳۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۲۳.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۰۸۶,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۸۲.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۷۵۲,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۱۲.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵,۴۴۸,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۴۳.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۱۴۵,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۷۴.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۵۴۴,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۷۰.۷ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۹۷۱,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵۳۴.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴,۷۶۲,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۵۹.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۶,۱۸۹,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷۲۲.۷ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۷,۵۸۴,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷۸۵.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۹,۰۱۱,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸۴۸.۷ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۷۹۷,۴۳۹ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۴۸.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸,۹۲۱,۱۲۲ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۹۸.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۰۳۸,۵۹۲ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۴۸.۲ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۱۵۳,۸۲۶ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۹۷.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۲۷۲,۱۶۶ (تومان)
قیمت به دلار : ۵۴۷.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱