واحد: عدد
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸.۸ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۷,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۷ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸,۳۸۴.۶ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۴ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۶,۲۶۰,۷۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۲۵.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸,۱۲۳,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۹۷.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۹,۹۸۶,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷۶۸.۷ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۱,۸۲۳,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸۳۹.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳,۶۸۶,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹۱۱.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۵,۵۲۳,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹۸۱.۷ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۷,۳۸۶,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۰۵۳.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۹,۲۴۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۱۲۵.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۹,۷۹۳,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۱۴۵.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۳,۸۶۷,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۳۰۲.۶ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۷,۹۶۱,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۴۶۰.۱ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۲,۰۳۶,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۶۱۶.۸ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۶,۱۳۰,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۷۷۴.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۰,۲۰۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱,۹۳۱.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۴,۲۹۹,۳۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۰۸۸.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۸,۳۹۳,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۲۴۵.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۲,۴۶۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۴۰۲.۶ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۶,۵۴۲,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۵۵۹.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۴,۷۳۱,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۸۷۴.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۸,۸۰۵,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۰۳۱.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۲,۸۸۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۱۸۷.۷ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۳۴۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۵۹.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۲۹۰,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۹۵.۸ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۱۸۸,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۳۰.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۱۳۸,۳۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۶۶.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۳,۰۳۶,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵۰۱.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۳,۹۶۰,۳۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵۳۶.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۰۸۶,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۵۷.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۷۵۲,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۸۲.۸ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵,۴۴۸,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۰۹.۶ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۱۴۵,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۳۶.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۵۴۴,۶۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۰۵.۶ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۹۷۱,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۶۰.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴,۷۶۲,۴۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵۶۷.۸ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۶,۱۸۹,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۲۲.۷ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۷,۵۸۴,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۷۶.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۹,۰۱۱,۲۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷۳۱.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۷۹۷,۴۳۹ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۹۹.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸,۹۲۱,۱۲۲ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۴۳.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۰۳۸,۵۹۲ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۸۶.۱ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۱۵۳,۸۲۶ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۲۹.۰ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۲۷۲,۱۶۶ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۷۲.۰ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱