واحد: دستگاه
قیمت : ۳۴۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۵.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۵,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۰۴۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۶.۷ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۶۲,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۵۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۵.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸۹.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۴.۶ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷.۱ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: مترطول
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۹۰۱.۸ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۱۶۹.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۴۳۷.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۷۰۵.۴ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۹۷۳.۲ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۲۴۱.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۵۰۸.۹ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۷۷۶.۸ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۰۴۴.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۳۱۲.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۵۸۰.۴ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۰۱۷.۹ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۲۸۵.۷ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۵۵۳.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۸۲۱.۴ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۰۸۹.۳ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۳۵۷.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۶۲۵.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۸۹۲.۹ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶,۱۶۰.۷ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶,۴۲۸.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶,۶۹۶.۴ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۱۳۳.۹ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۴۰۱.۸ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۶۶۹.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۹۳۷.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶,۲۰۵.۴ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶,۴۷۳.۲ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶,۷۴۱.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷,۰۰۸.۹ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷,۲۷۶.۸ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷,۵۴۴.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷,۸۱۲.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۴۳۷.۵ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۷۵۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۰۶۲.۵ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۳۷۵.۰ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۶۸۷.۵ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱