واحد: دستگاه
قیمت : ۳۴۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۳.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۵,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۰۴۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۰.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۸ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۶۲,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۵۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۱.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۷۶.۹ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۸.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶.۲ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: مترطول
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۱ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۵۰۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۷۳۰.۸ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۹۶۱.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۱۹۲.۳ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۴۲۳.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۶۵۳.۸ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۸۸۴.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۱۱۵.۴ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۳۴۶.۲ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۵۷۶.۹ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۸۰۷.۷ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۴۶۱.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۶۹۲.۳ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۹۲۳.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۱۵۳.۸ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۳۸۴.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۶۱۵.۴ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۸۴۶.۲ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۰۷۶.۹ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۳۰۷.۷ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۵۳۸.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۷۶۹.۲ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۴۲۳.۱ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۶۵۳.۸ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۸۸۴.۶ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۱۱۵.۴ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۳۴۶.۲ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۵۷۶.۹ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵,۸۰۷.۷ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶,۰۳۸.۵ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶,۲۶۹.۲ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶,۵۰۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶,۷۳۰.۸ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲,۹۶۱.۵ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۲۳۰.۸ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۵۰۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳,۷۶۹.۲ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴,۰۳۸.۵ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱