واحد: مترطول
قیمت : ۱۴,۷۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۷ (دلار)
۲۰۸۰۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۷,۷۵۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دلار)
۱۱۵۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۱۴,۴۸۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۶ (دلار)
۲۱۴۵۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۳,۶۸۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دلار)
۴۸۵۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۸,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۴ (دلار)
۱۱۰۰۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۳۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۱.۳ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۸.۸ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۲۰.۵ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۶۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۸.۸ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰۰.۴ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۷ (دلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۵,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱.۲ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۱۲.۵ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲.۲ (دلار)
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۰.۰ (دلار)
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱