واحد: مترمربع
قیمت : ۱۶۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶.۴ (دلار)
۱۶۶۰۰۰۰
کاشی تبریز
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۳۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵.۳ (دلار)
۱۳۷۰۰۰۰
کاشی تبریز
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۲۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴.۹ (دلار)
۱۲۷۰۰۰۰
کاشی تبریز
۱۳۹۹/۱۰/۱
  • ۱
  • از ۱