واحد: عدد
قیمت : ۴,۸۰۶,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۸۴.۹ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵,۱۰۵,۹۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۹۶.۴ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۶۵۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴۴۸.۲ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۲,۴۷۷,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۸۶۴.۵ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۳۶۵,۷۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۵۲.۵ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۷۶۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶۷.۷ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۴۳۸,۳۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۹۳.۸ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۸۱۶,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰۸.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۸۶۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱۰.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۸۹۴,۵۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۱۱.۳ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳,۴۹۳,۸۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۳۴.۴ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۸۴۲,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۶۳.۲ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۱۰۰,۱۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲۳۴.۶ (دلار)
۱۳۹۸/۱۲/۱
  • ۱
  • از ۱