واحد:
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳۸ (دلار)
۱۳۹۹/۲/۶
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶ (دلار)
قیمت ها براساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۲ (دلار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳ (دلار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳ (دلار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۴ (دلار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۶ (دلار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر طول
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۲ (دلار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳ (دلار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۳ (دلار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت به دلار : ۱۰ (دلار)
قیمت ها بر اساس کار در کشور عراق می باشد
۱۳۹۸/۷/۳۰
  • ۱
  • از ۱