ئامراز ئەلکتریکی

دیزاین ئامراز ئەلکتریکی

دیزاین ئامراز ئەلکتریکی بەشگەلێک جۆرواجۆر لە بەر دەگرێت. بۆ نموونە دیزاین سیستەمی رووناکیی، سیستەمی برووسکەگیر، دیزاین تابڵۆ، دیزاین رایزێران، کوولی ئێرت و ...بەشگەل سەرەتایی دیزاین ئامراز ئەلکتریکی بینان.

یەکێک لە فەکتۆران سەرەتایی کە لە گەل دیزاین ئامراز ئەلکتریکی دەبینرێت، ئه زموون ڕپەڕاندن گەل دیزاینە کە دیزاین سەرتایی یارمەتی ددات تا لە واختی ڕاپەڕاندن بە هیچ دژوارییێک نەخۆن و یان لە ڕاپەڕاندن پرۆژە گەل ڕاپەڕاندن بە دژوارییێک وەکوو هاوڕێیی نەکردن رایزییرەکان، سینی دانانی نادرووست و... نخۆن کە نیشان لە ئه زموون زۆر و پسپۆڕیی گەل دیزاینی هەیە