واحد: مترطول
قیمت : ۱۴,۷۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۷ (دۆلار)
۲۰۸۰۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۴۵۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دۆلار)
۲۵۵۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۱,۵۹۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دۆلار)
۱۶۳۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۳,۴۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دۆلار)
۳۵۱۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۳۹,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱.۷ (دۆلار)
۴۰۱۷۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۹,۴۶۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۴ (دۆلار)
۹۷۶۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۱۹,۹۶۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۹ (دۆلار)
۲۰۲۵۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۷,۷۵۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دۆلار)
۱۱۵۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۱۴,۴۸۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۶ (دۆلار)
۲۱۴۵۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۱۳۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دۆلار)
۲۲۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۱,۳۹۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دۆلار)
۱۴۳۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۱۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دۆلار)
۲۱۶۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۳,۶۸۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دۆلار)
۴۸۵۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۸,۸۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۴ (دۆلار)
۱۱۰۰۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۱,۶۸۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دۆلار)
۱۷۳۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۱,۱۲۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دۆلار)
۱۱۵۵ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۵۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دۆلار)
۲۷۵۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: متر طول
قیمت : ۲۶,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱.۲ (دۆلار)
۳۹۲۸۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۴.۹ (دۆلار)
۱۳۰۰۰۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۴.۹ (دۆلار)
۱۳۰۰۰۰ تومان
با درجه کیفی استاندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۲,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۵.۰ (دۆلار)
۱۳۲۱۶۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۲,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۵.۰ (دۆلار)
۱۳۲۱۶۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: متر طول
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۶.۷ (دۆلار)
۱۷۳۲۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۸.۹ (دۆلار)
۲۲۷۲۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۷.۶ (دۆلار)
۱۹۴۸۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۷.۶ (دۆلار)
۱۹۴۸۰۰ تومان
با درجه کیفی خوب
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: متر طول
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۴۴.۶ (دۆلار)
۱۰۹۱۲۰۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۱۳,۵۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۹.۵ (دۆلار)
۲۴۱۷۸۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۳.۴ (دۆلار)
۳۳۵۲۰۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۳,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱.۰ (دۆلار)
۳۶۰۴۰ تومان
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
واحد: عدد
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۰.۳ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۸۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۳ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۳.۴ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۷,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۵.۲ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱.۰ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۷,۵۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۸ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۴۸,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۵.۵ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۸۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۵,۵۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۲ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۰۴۵,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۴۶.۷ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۹ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۶۲,۵۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۷.۳ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۵۷۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۲۵.۴ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۷,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱.۲ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۸۹.۳ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۴۴.۶ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۷.۱ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۲.۰ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۵۸,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۷.۱ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۳۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۰.۱ (دۆلار)
با درجه کیفی عالی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱