واحد: عدد
قیمت : ۳,۳۴۳,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۲۸.۶ (دۆلار)
۳۴۴۳۲۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۵۵,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۲۵.۲ (دۆلار)
۶۷۴۶۵۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۰۴,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۳۰.۹ (دۆلار)
۸۲۸۱۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳,۷۶۳,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۴۴.۷ (دۆلار)
۳۸۷۵۸۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۸۸,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۴.۹ (دۆلار)
۳۹۹۶۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۵۵,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۹.۸ (دۆلار)
۲۶۲۶۵۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۱۳,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۴۶.۷ (دۆلار)
۱۲۴۹۳۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۰۳,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۱.۷ (دۆلار)
۳۱۲۰۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۳,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱.۷ (دۆلار)
۴۴۲۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۰۴,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۳۰.۹ (دۆلار)
۸۲۸۱۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۷۱,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۳۷.۳ (دۆلار)
۱۰۰۰۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳۷,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۹.۱ (دۆلار)
۲۴۴۱۱۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳,۰۳۵,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۱۶.۷ (دۆلار)
۳۱۲۶۰۵۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۶,۳۸۶,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۶۳۰.۲ (دۆلار)
۱۶۸۷۷۵۸۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۷۱,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۶۰.۴ (دۆلار)
۱۶۱۸۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۸۲۳,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۰۸.۶ (دۆلار)
۲۹۰۷۶۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۷۱,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۶۰.۴ (دۆلار)
۱۶۱۸۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۷۱,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۶۰.۴ (دۆلار)
۱۶۱۸۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۴۱,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۳۲.۳ (دۆلار)
۸۶۶۲۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۲۸,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۸.۸ (دۆلار)
۲۳۴۸۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۵۰۵,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۹۶.۳ (دۆلار)
۲۵۸۰۱۵۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۷۹۷,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۲۶۱.۴ (دۆلار)
۷۰۰۰۹۱۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۶۴۳,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۴۸۶.۳ (دۆلار)
۱۳۰۲۲۲۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۱۴,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۴۲.۸ (دۆلار)
۱۱۴۷۴۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۱۰۸,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۲۳۴.۹ (دۆلار)
۶۲۹۱۲۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۸۸۰,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۸۷.۷ (دۆلار)
۵۰۲۶۴۰۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۷۴۲,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۴۱۳.۲ (دۆلار)
۱۱۰۶۴۲۶۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۹۱۸,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۷۳.۸ (دۆلار)
۱۹۷۵۵۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴۲,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۷.۰ (دۆلار)
۴۵۵۲۶۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۷۱,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۶۰.۴ (دۆلار)
۱۶۱۸۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۲۸,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۸.۸ (دۆلار)
۲۳۴۸۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۷۸۴,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۶۸.۶ (دۆلار)
۱۸۳۷۵۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۴۲۸,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۹۳.۴ (دۆلار)
۲۵۰۰۸۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۶۴۳,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۴۸۶.۳ (دۆلار)
۱۳۰۲۲۲۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۰۶,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۲۳.۳ (دۆلار)
۶۲۴۱۸۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۸۹۲,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۱۱.۲ (دۆلار)
۲۹۷۸۷۶۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۴۷۹,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۹۵.۳ (دۆلار)
۲۵۵۳۳۷۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۱۰۳,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۵۷.۸ (دۆلار)
۴۲۲۶۰۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۹۱۸,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۷۳.۸ (دۆلار)
۱۹۷۵۵۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۲۸,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۸.۸ (دۆلار)
۲۳۴۸۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۷۸۴,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۶۸.۶ (دۆلار)
۱۸۳۷۵۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۷۸,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۶۰.۷ (دۆلار)
۱۶۲۵۳۴۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۵۷,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۲۱.۴ (دۆلار)
۵۷۳۷۱۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۱۴,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۴۶.۷ (دۆلار)
۱۲۵۰۴۲۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴۲,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۷.۰ (دۆلار)
۴۵۵۲۶۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۷۱,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۶۰.۴ (دۆلار)
۱۶۱۸۱۳۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۳,۳۹۷,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۱۳۰.۷ (دۆلار)
۳۴۹۸۹۱۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۰۵۵,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۳۴۸.۳ (دۆلار)
۹۳۲۶۶۵۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۰۷,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۳۸.۷ (دۆلار)
۱۰۳۷۲۱۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۵۳,۰۰۰ (تمەن)
قیمت به دلار : ۴۴.۳ (دۆلار)
۱۱۸۷۵۹۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱