پرۆفایل كاسپیی

مهندسین مشاور مهراز گستر فردا

شرکت مهراز گستر فردا یکی از شرکت های معتبر در زمینه مطالعه، امکان سنجی، طراحی، مدیریت هوشمند و نظارت مسکونی، تجاری، اداری، رفاهی و شهرسازی در سال 1380 تاسیس گردیده است. مدیریت این شرکت با تاکید بر نگرش “جلب رضایت کارفرمایان” ، بهینه سازی مستمر در فرآیند های ارائه خدمات، ارتقا کیفیت از لحاظ مراحل اجرای پروژه و سیستم های حاکم بر شرکت، حفظ محیط زیست و صیانت از انسان ها و همکاری و شرکت کارکنان ، در خصوص موارد مندرج را سر لوحه وظایف خویش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق و پایبندی به الزامات قانونی و سایر الزامات، اعتقاد دارد که کارکنان سازمان که به عنوان با ارزش ترین سرمایه این شرکت محسوب می شوند و وظیفه خود خواهند دانست که با درک کامل انتطارات کارفرمایان و سایر طرف های ذینفع در جهت رسیدن به اهداف سارمانی تلاش نمایند.

00982122675306

ایران، تهران

  • ۱
  • از ۱